วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

บทความเกี่ยวกับ ICT

1.วัตถุประสงค์การเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต

        จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึง
  1. หลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ตอุปกรณ์โมเด็ม อินเตอร์เน็ตแถบกว้าง การสื่อสารในเครือข่ายขนาดเล็ก มาตรฐานอินเตอร์เน็ตต่างๆ มาตรฐานอินเตอร์เน็ต เครือข่ายและเทคโนโลยีการสื่อสารภายในองค์กรขนาดใหญ่และโครงข่ายโทรศัพท์ทั้งชนิดมีสายและไร้สาย
  2. การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต เวิร์ดไวต์เว็บ Search Engine ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต การสื่อสารโทรคมนาคม สถาปัตยกรรมไคลแอนท์-เซิร์ฟเวอร์URLและชื่อโดเมน เทคโนโลยีแบบหนุน เครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดแต่งเว็บ โปรโตคอลอินเตอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ การจัดการลิงค์และเนื้อหา ภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้แก่ HTML, XML, DHTML, Java, และ Perl เทคโนโลยี DotNet เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีเชิงวัตถุและ J2EE สภาพแวดล้อมของการพัฒนาระบบ มัลติมีเดีย ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การป้องกันความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสและถอดรหัส ระบบคริปโตแบบรหัสสาธารณะ และลายเซ็นต์ดิจิตอล
         เกี่ยวกับ Search Engine ได้แก่ วจีภาคของเอกสาร, การบีบอัดและทำสารบัญ, สไปเดอร์และคลอเลอร์, การวัดความสำคัญ, การให้คะแนน, การจัดลำดับ หน้าเว็บ; การกำหนดคิวรี; ฟิลเตอร์, การแยกส่วนข้อมูล เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เอเจนท์ : บอทและเอเจนท์, โบรกเกอร์และเอเวตาร์, การแทนความรู้, หลักวิธีค้นหา, การวินิจฉัยกฎ, นิวโรเน็ตเวิร์ค; ระบบสำหรับการเขียนโปรแกรมเอเจนท์


2.การใช้สื่อ ICT ของประเทศลาว
           การใช้ ICT เพื่อการพัฒนาประเทศ
      รัฐบาลของประเทศลาว ให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้ ICT ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม โดยได้มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT ในระดับนโยบายดังต่อไปนี้


1. จัดตั้งหน่วยงานชื่อ Science Technology and Environment Agency (STEA) ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ
    1.1 เพื่อช่วยรัฐบาลในการทำวิจัยและให้บริการเกี่ยวกับเรื่อง ICT ในระดับมหภาค ที่เป็นภาพรวมทั้งประเทศ
    1.2 เพื่อทำหน้าที่หลักในการเชื่อมประสานกระทรวงต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานระดับรองลงมาเกี่ยวกับเรื่อง ICT
    1.3 ดำเนินโครงการ ICT เพื่อจัดสร้างระบบ gateway ให้กับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถที่จะใช้ ICT ร่วมกันอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2. ได้พยายามที่จะลดช่องว่างเกี่ยวกับ ICT ให้กับคนทุกระดับในสังคม โดย STEA ได้จัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายโครงการและประสบความสำเร็จมากมาย เช่น
    2.1 การพัฒนาภาษาลาวในระบบคอมพิวเตอร์ โดยการทำงานร่วมกับบริษัทไมโครซอพท์ (Microsoft) เพื่อแปลงภาษาคอมพิวเตอร์คือ Windows Vista และ Office 2007 เป็นภาษาลาว
    2.2 จัดทำโครงการรัฐบาลอีเล็คทรอนิคส์ (e-Government) ที่เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2009 ทั้ง นี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมต่อระบบการปกครองระดับท้องถิ่นกับระบบ รัฐบาลกลาง รวมทั้งการเชื่อมประสานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมด้วย3.การใช้ ICT ในการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

         ปัจจุบันเรามัก จะได้ยินคำว่า ICT กันเสมอ ในเชิงการแข่งขันคนที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เราเรียกว่า ยุคสมัยของการดำรงชีวิตภายใต้การแข่งขันด้านความรู้ความสามารถ (Knowledge-based economy/society) การนำ ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ICT เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพสูง กว่าเครื่องมือการสอนอื่น ๆ เราสามารถใช้ ICT เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ คำว่า “ ICT” ย่อมาจาก Information and Communication Technologies หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การรวมตัวกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการสื่อสาร (CT) เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลข่าวสารมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ หรือหมวดหมู่ เพื่อให้ทุกคนที่สนใจเข้าถึงข้อมูล และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามกรอบแนวความคิดทั้ง 6 ประการ ดังกล่าว จัดเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่สำคัญในสาระขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา
        ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญามีการนำเอา ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่นการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Leaning) การเรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะให้ผู้เรียน เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World Knowledge) ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือแม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจของแต่ละคน จึงเกิดความยืดหยุ่นในการเรียนรู้มากขึ้น4.บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
       ความก้าวหน้าทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอด เวลา
         พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนินมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนินบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อย ๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่าง กันและพัฒนามาเป็นภาษา มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนึกถ้ำ เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษา พูด และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่าฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้ว
           เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสาร มากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้าน คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลาสรุป ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตของมนุษย์เป็นอันมาก และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในด้านการเรียนการสอน หรือการนำเข้ามาช่วยงานในด้านต่างๆ ขององค์กร หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือในสถานศึกษาทุกระดับได้


ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Mind mapping

Mind mapping